Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Rorátne sväté omše

V tohtoročnom Adventnom období sme slávili v našej farnosti rorátne sväté omše. Sú to votívne sväté omše ku cti Panny Márie.  Ich názov pochádza zo začiatočných slov verša z proroka Izaiáša: Rorate caeli desuper (Roste nebesia, z výsosti). Tento úvodný latinský spev vytvára atmosféru radostného očakávania daru z neba, ktorým je Boží syn.

Rorátne sv. omše sa môžu sláviť každý deň Adventu okrem nedele a prikázaného sviatku 8. decembra. Slávia sa v bielom rúchu. Začínajú vždy pred svitaním, aby nám pripomenuli, že aj pred narodením Ježiša Krista ľudstvo „kráčalo vo tmách“ (Iz 9,1). Tma v kostole pripomína svet, ktorý je v tme. Ožiarený oltár sviečkami  symbolizuje Krista, ktorý prichádza ako pravé svetlo sveta. Tak ho predpovedali proroci a sám povedal: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ (Jn 8,12-13)

Na Vianoce sa môžeme  pripravovať rôznymi spôsobmi. Modlitbou pri adventnom venci, deviatnikom: „Kto dá prístrešie Svätej rodine“, čítaním Svätého písma alebo účasťou na svätej omši, aj rorátnej. Nech tento milostivý čas prinesie Božie svetlo do našich životov a pravú radosť z príchodu Pána.

 

;