Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Novinky

Výročie posviacky chrámu

„Hľa stánok Boží je medzi ľuďmi“.

Týmto žalmom sme si 1. septembra pripomenuli slávnostnou svätou omšou 27. výročie konsekrácie kostola Nanebovzatia Panny Márie v Nižnom Hrabovci. Hlavným celebrantom bol vdp. Emil Onderko, farár našej farnosti. Ako zdôraznil v homílii chrámy, ktoré svojou jednoduchou či monumentálnou architektúrou zdobia centrá našich dedín a miest a vytvárajú kultúrne dedičstvo národa, sú predovšetkým vyjadrením našej kresťanskej viery a tradície 

Kostoly či kaplnky rozosiate po našej malej krajine sú vyjadrením túžby celého ľudstva nájsť miesto na tomto svete, ktoré nám pripomenie, že náš život je cestou k Bohu, a že človek bez prítomnosti Boha nemôže prežívať úplnú a pravú radosť zo života. Najvzácnejším pokladom každého kostola je človek, ktorý neprišiel obdivovať len jeho umeleckú a estetickú hodnotu,  ale predovšetkým prišiel vnímať a prijať duchovné posolstvo. Chrám, ktorý by bol hoci aj celý zo zlata a striebra a boli by v ňom tie najvzácnejšie umelecké sochy a obrazy, bez prítomnosti človeka by stratil svoju hodnotu, svoje srdce. Veď aj náš kostol nebol postavený preto, aby sa stal kultúrnou pamiatkou, ale preto, aby sa stal znamením prítomnosti Boha na zemi a jeho stretnutia s človekom.

Nech je náš chrám, ktorý slávi svoje „narodeniny“ naďalej vždy krásne ozdobený najcennejším pokladom, ktorým sme my – nižnohrabovčania... My všetci, pre ktorých sa stal chrám miestom modlitby a prameňom potrebných síl a milostí pre každodenný život. Nech sa stane znamením, ktoré nám pripomenie uprostred našej práce a plnenia našich povinnosti, že sa máme zahľadieť k nebesiam, po ktorých túži naša duša. A nech naša návšteva nášho chrámu a aktívna účasť na liturgických slávnostiach je odpoveďou na toto volanie.

Zuzana Joneková

 

;