Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie
Nižný Hrabovec

Farské oznamy

Sväté omše po 5. pôstnej nedeli 2020

Pondelok30.3.
Poša7:00Za ZBP pe Máriu a Juraja (slúžená v Nižnom Hrabovci)
Utorok31.3.
Nižný Hrabovec7:00+ Helena a Andrej
Streda1.4.
Nižný Hrabovec7:00+ Milan, Juraj, Ján, Helena
Štvrtok2.4.
Kučín7:00Za bratstvo Živého ruženca (slúžená v Nižnom Hrabovci)
Piatok3.4.
Nižný Hrabovec7:00Za ZBP pre členov z Ružencového bratstva
Poša7:30Za ctiteľov NSJ (slúžená v Nižnom Hrabovci)
Sobota4.4.
Kučín7:00+ Jozef, Mária, Ján, Mária (slúžená v Nižnom Hrabovci)
Nedeľa5.4.

Kvetná nedeľa, Nedeľa utrpenia Pána
Poša9:00Za ZBP pre rod. Fetkovičovú a Kaľuhovú (slúžená v Nižnom Hrabovci)
Do odvolania: verejné bohoslužby nie sú;
 
Na základe novej inštrukcie otca arcibiskupa Bernarda Bobera - Spovedanie pred Veľkou nocou nebude! Pápež František nás vyzýva, aby sme si vzbudili dokonalú ľútosť. Ľútosť je bolesť duše nad spáchaným hriechom a jeho zavrhnutie s predsavzatím viac nehrešiť. (KKC 1451) Keď ľútosť pochádza z lásky k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky – caritatis contritio). Takáto ľútosť odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (KKC 1452). KKC = Katechizmus katolíckej cirkvi.
 
V prípade nevyhnutnosti a nebezpečenstva smrti je potrebné zavolať kňaza;
 
Spoločné slávenia obradov v kostole počas Veľkej noci nie sú!
Veľkonočné obrady počas Veľkej noci možno v domácnosti využiť počas vysielania v masmédiách v Tv -Lux a Rádio Lumen;
 
Terajšie obmedzenia majú za cieľ jediné – nešíriť mimoriadne nákazlivú infekciu a chrániť zdravie a životy všetkých;
 
Úradné a duchovné záležitosti možno dohodnúť s kňazom vo farnosti telefonicky alebo mailom:
tel.: 057/4493015 mobil: 0907/107225 e-mail: zvonnh@gmail.com
 
Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia v týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál.
 
MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ÚPLNÉ ODPUSTKY V ČASE PANDÉMIE
Apoštolská penitenciária Svätej Stolice (20. marca 2020) vydala dekrét, ktorým Cirkev umožňuje získanie úplných (plnomocných) odpustkov ľuďom nakazeným koronavírusom, tým, ktorí ich ošetrujú, ako aj všetkým veriacim na svete, ktorí sa za nich modlia.
Tí najviac ohrození môžu získať úplné odpustky už po modlitbe Kréda, Otčenáša a Zdravasu v spojení s túžbou po splnení obvyklých podmienok získania odpustkov hneď ako to len bude možné. Týka sa to chorých na koronavírus, osôb, ktorým lekár nariadil karanténny režim, ako aj zdravotníckych pracovníkov a rodinných príslušníkov, ktorí riskujú svoj život tým, že sa starajú o chorých na Covid-19.
Ostatní si pre získanie odpustkov môžu vybrať z možností, ako sú: návšteva Najsvätejšej sviatosti či eucharistická adorácia alebo čítanie Svätého písma po dobu najmenej pol hodiny, prípadne sa môžu pomodliť ruženec, krížovú cestu či Korunku Božieho milosrdenstva, prosiac Boha o skončenie pandémie, o úľavu pre chorých a o spásu tých, ktorých si povolal k sebe.
Úplné odpustky môže získať aj veriaci, ktorý sa v bezprostrednej blízkosti smrti ocitne bez možnosti prijať sviatosť pomazania chorých a viatikum (sväté prijímanie na cestu do večnosti) – v tomto prípade sa odporúča uctiť si Ukrižovaného Ježiša či kríž. Nóta tiež pripomína možnosť dokonalej ľútosti, ako to uvádza Katechizmus (č. 1452), v prípade, že umierajúcemu nie je naporúdzi kňaz.